STATUT

STOWARZYSZENIA CONTENT MARKETING POLSKA

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. „Stowarzyszenie Content Marketing Polska” zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją reprezentującą interesy zrzeszonych Członków Stowarzyszenia w zakresie prowadzonej przez nie działalności wydawniczej lub korzystania z prowadzonej przez Członków Stowarzyszenia działalności wydawniczej.
 2. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: „Stowarzyszenie Content Marketing Polska.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. kształtowanie i upowszechnianie wysokich norm i standardów jakościowych w działalności wydawniczej poprzez ich opracowywanie i doskonalenie,
 2. reprezentowanie interesów gospodarczych i pozagospodarczych Członków Stowarzyszenia w zakresie działalności wydawniczej lub korzystania z działalności wydawniczej Członków Stowarzyszenia, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego.
 3. prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz Członków Stowarzyszenia oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą,
 4. wspieranie oraz inspirowanie studiów i analiz, których celem jest przedstawienie nowych technik, możliwości czy metod w dziedzinie działalności wydawniczej prasy firmowej, a także przekazu informacji,
 5. utworzenie forum, na którym Członkowie Stowarzyszenia i osoby prowadzące działalność wydawniczą mogliby spotkać się celem przedyskutowania problemów wspólnych dla całej branży,
 6. utworzenie wspólnej platformy umożliwiającej współpracę pomiędzy przedstawicielami wydawców prasy firmowej, mass mediów, twórców z branży wydawniczej oraz klientów,
 7. budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska,
 8. wzajemna pomoc i współpraca Członków Stowarzyszenia,
 9. czerpanie przyjemności i satysfakcji ze spotkań we własnym gronie.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju działalności wydawniczej oraz wspieranie inicjatyw Członków Stowarzyszenia w tym zakresie,
 2. wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności wydawniczej,
 3. informowanie o funkcjonowaniu podmiotów prowadzących działalność wydawniczą,
 4. utworzenie i przeprowadzanie konkursu na najlepszą publikację ocenianą przez powołane specjalnie do tego niezależne jury,
 5. wydawanie własnego magazynu, w którym będzie poruszona tematyka komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 6. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi wydawców,
 7. stały kontakt z Członkami Stowarzyszenia przyjmując opinie i uwagi oraz propozycje dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 8. stworzenie bazy danych o Członkach Stowarzyszenia zawierającej ustalone informacje i udzielanie informacji z tej bazy danych osobom trzecim na ich wniosek.

§ 8

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego Członków.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności będzie:

 58  działalność wydawnicza

18  poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

63.1  przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych

62.01.Z  działalność związana z oprogramowaniem

73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej

70.2 doradztwo związane z zarządzaniem

73.1 reklama

74.20.Z działalność fotograficzna

74.30.Z działalność związana z tłumaczeniami

63.9 pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

59 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

85.5 pozaszkolne formy edukacji

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych oraz członków wspierających.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie:

1)         pisemnego wniosku o przyjęcie, po wcześniejszej uprzedniej pozytywnej weryfikacji,

2)         zaproszenia kandydata na Członka Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek jednego Członka Stowarzyszenia i uprzedniej pisemnej weryfikacji.

 1. Zarząd zobowiązany jest w terminie 30 dni odpowiedzieć kandydatowi na Członka zwyczajnego i wspierającego Stowarzyszenia, przy czym w razie odmowy przyjęcia kandydata nie ma konieczności uzasadnienia.

§ 12

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1)         czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2)         zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

3)         zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy Członków.

 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1)         przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2)         regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawo określone w § 12 ust. 1 pkt 2
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust. 2 pkt 1.

§ 14

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)         dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

2)         śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3)         skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 2 lata,

4)         wykluczenia przez Walne Zebranie Członków w drodze uchwały, przy czym podstawą wykluczenia może być rażące nieprzestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 1. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia.
 2. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.
Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

1)         Walne Zebranie Członków,

2)         Zarząd,

3)         Komisja Rewizyjna.

§ 16

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
 2. skreślony
 3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba, że statut stanowi inaczej.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko. Kadencja tak wybranej osoby wygasa wraz z kadencją pozostałych członków władz Stowarzyszenia.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)           z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2)         z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący.
 5. Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany jest w głosowaniu tajnym.
 6. Członek ustępujących władz nie może Przewodniczącym Walnego Zebrania.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1)         Zarząd,

2)         Komisja Rewizyjna,

3)         10% Członków Stowarzyszenia.

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia Członków listami poleconymi, pocztą elektroniczną lub przez ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia co najmniej na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 2. W przypadku gdy zwołania Walnego Zebrania Członków żąda 10% Członków Stowarzyszenia, 10% Członków Stowarzyszenia składa na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zebrania Członków żądanie zwołania, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Walne Zebranie Członków nie zostanie zwołane, 10% Członków Stowarzyszenia może żądać, aby sąd rejestrowy po wezwaniu zarządu do zwołania Walnego Zebrania Członków, upoważnił 10% Członków Stowarzyszenia występujących z tym żądaniem do zwołania Walnego Zebrania Członków. Sąd może wyznaczyć Prezydium tego Walnego Zebrania Członków. W zawiadomieniach o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1)         uchwalenie statutu i jego zmian,

2)         uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

3)         wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

4)         rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

5)         ustalanie wysokości składek członkowskich,

6)         podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

7)         uchwalanie Regulaminów nadawania odznak Stowarzyszenia, w szczególności jakościowych i wybór składu kapituły dokonującej nadania odznak.

ZARZĄD

§ 21

 1. Zarząd kieruje stale całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 2-5 członków.
 3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia są:

1)         Prezes Zarządu samodzielnie,

2)         dwaj Członkowie Zarządu łącznie.

 1. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

1)         realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)         ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

3)         sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4)         podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

5)         zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

6)         podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania Członków,

7)         składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

8)         uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)         kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2)         występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3)         prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4)         zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5)         składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6)         składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 26

W przypadkach określonych w § 24 pkt 3) Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 28

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1)         składki członkowskie,

2)         darowizny, zapisy i spadki,

3)         wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),

4)         przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie.

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 29

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 30

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.